Веб-сайт Центрального виконавчого комітету політичної партії "Вперед, Україно!"

В П Е Р Е Д,   У К Р А Ї Н О !

 на головну

28.03.2005

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

за період з 1 по 31 грудня 2004 року

 

 

За період з 1 по 31 грудня 2004 року у Верховній Раді України відбулося 11 пленарних засідань – з 1 по 4, 7,8 грудня та з 15 по 17 грудня та один День уряду - 14 грудня 2004 року.
 
Зокрема на засіданнях з 1 по 4 грудня було прийнято такі рішення:
 
1. Про запобігання антиконституційним діянням та сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України.
 
Примітки: розгляд питання завершився прийняттям постанови ВР № 2215-ІV від 1.12.2004 року.
 
Коротка анотація:
 
Верховна Рада України постановила:
1. Визнати, що в Україні відсутні соціальні, економічні та політичні передумови для зміни державного устрою. Сепаратистські прояви мають штучний характер і зумовлені прагненням конкретних осіб та політичних сил задовольнити свої неправомірні корпоративні та політичні інтереси.
Разом з тим політична та соціально-економічна ситуація, що склалася в державі після 21 листопада 2004 року, швидко стає некерованою і такою, що загрожує суверенітету та територіальній цілісності України.
2. Рішуче засудити будь-які рішення органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, прийняті після 21 листопада 2004 року і які суперечать Конституції та законам України, прояви сепаратизму з боку окремих державних діячів, керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інших осіб, сприяння у будь-який спосіб таким проявам з боку громадян іноземних держав, що створюють загрозу суверенітету та територіальній цілісності держави.
3. Генеральній прокуратурі України невідкладно дати правову оцінку прийнятим після 21 листопада 2004 року рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також діям їх посадових осіб та вжити заходів прокурорського реагування з метою приведення зазначених рішень у відповідність із законодавством України.
Рекомендувати Президенту України з урахуванням правової оцінки Генеральної прокуратури України вирішити питання щодо притягнення до відповідальності зазначених посадових осіб.
4. Генеральній прокуратурі України та Службі безпеки України невідкладно дати правову оцінку діянням окремих осіб, що спрямовані на порушення територіальної цілісності України, і за наявності правових підстав вирішити питання про притягнення їх до відповідальності.
5. Запропонувати Президенту України як гаранту державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина невідкладно вжити необхідні несилові конституційні заходи, що спрямовані на стабілізацію ситуації в державі.
6. Доручити Голові Верховної Ради України делегувати народних депутатів України (за згодою) як повноважних представників Верховної Ради України у відповідні адміністративно-територіальні одиниці для безпосереднього роз’яснення рішень Верховної Ради України та внесення пропозицій щодо подальших невідкладних дій з метою стабілізації ситуації в державі.
7. Скасувати рішення Верховної Ради України від 16 березня 2004 року про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Послідовність. Ефективність. Відповідальність".
Відповідно до статті 87 та частини четвертої статті 115 Конституції України висловити недовіру Кабінетові Міністрів України, наслідком якої є відставка Кабінету Міністрів України.
8. Запропонувати Президенту України за участю Голови Верховної Ради України невідкладно на період до вступу на пост новообраного Президента України сформувати персональний склад Кабінету Міністрів України - Уряду народної довіри з урахуванням пропозицій депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України.
9. Запропонувати учасникам політичних акцій уникати застосування сили та блокування будинків Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади і Національного банку України.
10. Доручити Голові Верховної Ради України забезпечити негайне оприлюднення цієї Постанови.
 

3 грудня 2004 року прийнято постанову “Про відкликання миротворчого контингенту України, направленого для участі у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак” № 2217-ІV.
 
Коротка анотація:
Верховна Рада постановила, відповідно до статті 7 Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях" звернутися до Президента України Кучми Л.Д. з пропозицією про відкликання миротворчого контингенту України з Республіки Ірак.
 
8 грудня 2004 року прийнято Проект Закону про внесення змін до Конституції України ; 4180.
 
Коротка анотація:
Законопроектом №4180 до Конституції України внесено такі зміни:
І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст.141) такі зміни:
1) статті 76, 78, 81 – 83, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 112 – 115 викласти в такій редакції:
"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.
Строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років";
"Стаття 78. Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.
У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України";
“Стаття 81. Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі:
1) складення повноважень за його особистою заявою;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;
6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;
7) його смерті.
Повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради України - в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України у випадках, передбачених пунктами 1, 4 частини другої цієї статті, приймається Верховною Радою України, а у випадку, передбаченому пунктом 5 частини другої цієї статті, - судом.
У разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо народного депутата України, визнання народного депутата України недієздатним або безвісно відсутнім його повноваження припиняються з дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі смерті народного депутата України – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення.
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією";
"Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІІ цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;
121) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Ради Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України; висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади та звільнення з посад третини складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента України на вимогу народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об'єктів права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання";
"Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України";
"Стаття 89. Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.
Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
Стаття 90. Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України приймається Президентом України після консультацій з Головою Верховної Ради України, його заступниками та головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.
Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені Президентом України в останні шість місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України";
 
"Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово";
"Стаття 98. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата";
"Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6 – 8, 10 - 13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України";
"Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України";
2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції:
"Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Верховної Ради України";
3) у статті 88:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України обирає із свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад";
б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів";
в) частину третю викласти в такій редакції:
"Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України";
4) частину четверту статті 94 викласти в такій редакції:
"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом";
5) частину п'яту статті 103 викласти в такій редакції:
"Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень";
6) у статті 106:
а) пункти 8 - 16, 19, 22 і 30 частини першої викласти в такій редакції:
"8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;
9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора України;
12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;
16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
"19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань";
"22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України";
"30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання";
7) у статті 116:
а) доповнити пунктами 91  і 92 такого змісту:
"91) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
92) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем'єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України";
б) пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України";
8) частину першу статті 120 викласти в такій редакції:
"Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку";
9) статтю 121 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами";
10) частину першу статті 122 викласти в такій редакції:
"Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади";
11) частину першу статті 141 викласти в такій редакції:
"До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років".
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон, за умови прийняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування, набирає чинності з 1 вересня 2005 року, за винятком частини п'ятої статті 76, частини першої статті 77, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин шостої – десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої статті 141 Конституції України в редакції цього Закону, що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
У разі неприйняття Верховною Радою України до 1 вересня 2005 року Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, за винятком частини п'ятої статті 76, частини першої статті 77, пункту 6 частини другої та частини шостої статті 81, частин шостої - десятої статті 83, пункту 1 частини другої статті 90, частини першої статті 141 Конституції України в редакції цього Закону, що набирають чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
2. Верховна Рада України, обрана у 2002 році, продовжує здійснювати конституційні повноваження до дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році.
3. Конституційний склад Верховної Ради України у кількості 450 народних депутатів України обирається у 2006 році на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків політичних партій відповідно до закону.
Прийнято постанову про попереднє схвалення Законопроекту №3207-1 “Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо удосконалення системи місцевого самоврядування).
Кортока анотація:
1. Доопрацьований відповідно до Постанови Верховної Ради України від 26 грудня 2002 року "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України" законопроект про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. № 3207-1), зважаючи на рішення Конституційного Суду України від 9 червня 1998 року № 8-рп/98, попередньо схвалити і направити до Конституційного Суду України.
2. Включити до порядку денного наступної чергової (сьомої) сесії Верховної Ради України четвертого скликання питання про прийняття Закону України про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування (реєстр. № 3207-1.)
 
Прийнято Закон “Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року”
 
Коротка анотація:
Стаття 1. Верховна Рада України за поданням Президента України призначає новий склад Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Конституцією України та Законом України "Про Центральну виборчу комісію", з дотриманням вимог, визначених цією статтею.
3. Верховна Рада України розглядає та приймає рішення за поданнями Президента України, передбаченими частиною другою цієї статті, невідкладно після їх внесення.
Стаття 2. 1. Центральна виборча комісія після призначення її членів відповідно до статті 1 цього Закону не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування утворює територіальні виборчі комісії.
2. Територіальна виборча комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії (разом 10 осіб) у порядку, встановленому статтею 23 Закону України "Про вибори Президента України", з особливостями, встановленими цією статтею.
3. Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 6 днів до дня повторного голосування в порядку, встановленому статтею 24 Закону України "Про вибори Президента України", з особливостями, встановленими цією статтею, у складі голови, секретаря та членів комісії:
разом 12 осіб – для дільниць з кількістю виборців до 1500 осіб;
разом 16 осіб – для дільниць з кількістю виборців понад 1500 осіб.
4. Кандидати на пост Президента України, які включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування (далі – кандидати), або їх довірені особи у загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування вносять до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій – не більше п'яти осіб до кожної комісії від кожного з кандидатів.
5. Довірені особи кандидата не пізніш як за 7 днів до дня повторного голосування вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій - відповідно не більше шести або восьми кандидатур до кожної комісії від кожного з кандидатів залежно від чисельності дільничної виборчої комісії, встановленої частиною третьою цієї статті.
6. У разі якщо кількість запропонованих кандидатур менша від встановленої частинами другою та третьою цієї статті, відповідна виборча комісія утворюється в кількості, що відповідає кількості поданих кандидатур. Кандидат, який не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної виборчої комісії, може подати такі кандидатури не пізніш як за два дні до дня повторного голосування.
7. При формуванні складу територіальних та дільничних виборчих комісій вимога щодо обов'язковості проживання члена виборчої комісії у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ (частина шоста статті 23 та частина десята статті 24 Закону України "Про вибори Президента України"), не застосовується.
8. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть бути включені працівники цього закладу.
Стаття 3.
1. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 6 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування на кожній звичайній виборчій дільниці на основі списку виборців, що використовувався під час голосування 31 жовтня 2004 року, з урахуванням уточнень, внесених до нього в порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України". Особи, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень, до списку виборців для повторного голосування не включаються.
2. Список виборців має наскрізну нумерацію виборців та наскрізну нумерацію аркушів. Підписи голови та секретаря територіальної виборчої комісії, печатка комісії ставляться на кожному аркуші списку виборців.
3. Дільнична виборча комісія отримує від територіальної виборчої комісії один примірник списку виборців для повторного голосування не пізніше наступного дня після його виготовлення і невідкладно надає його для загального ознайомлення. Уточнення списку виборців проводиться в порядку, встановленому статтями 34 – 35 Закону України "Про вибори Президента України". При цьому зміни до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень не вносяться.
4. Відповідні органи реєстрації актів громадянського стану надають кожній дільничній виборчій комісії списки осіб, які проживали на території цієї дільниці та померли після 31 березня 2002 року. При виявленні даних про таких осіб у списку виборців вони виключаються із списку шляхом їх викреслення, що засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
5. Виключення із списку даних про осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
6. Для контролю за списками виборців довірена особа кандидата має право отримати у відповідній територіальній чи дільничній виборчій комісії копію списку виборців по кожній виборчій дільниці відповідного територіального виборчого округу на паперовому та (або) електронному носії.
7. Голова та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців, а саме: неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження (крім виборців 1986 року народження), номера будинку, квартири місця проживання – у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування на виборах Президента України. Таке виправлення засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
8. Включення виборця до списку виборців у день голосування може здійснюватися лише на підставі рішення суду.
9. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в стаціонарному лікувальному закладі, складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за три дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, та заяв виборців про виключення із списку виборців за місцем проживання і про намір голосувати на цій дільниці.
10. Для голосування виборців на закордонних виборчих дільницях використовуються списки виборців, виготовлені на підставі списків виборців для голосування 21 листопада 2004 року. Уточнення списків виборців проводиться у порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про вибори Президента України".
Стаття 4.
1. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 0,5 відсотка від кількості виборців, внесених до списків виборців.
2. На бланку відкріпного посвідчення передбачається місце для: номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане; номера територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати; прізвищ та підписів членів дільничної виборчої комісії – представників обох кандидатів, які видали посвідчення; печатки дільничної виборчої комісії; підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.
3. Відкріпне посвідчення видається виборцю на підставі одного з документів, зазначеного в пунктах 1, 7, 8 частини другої статті 2 Закону України "Про вибори Президента України", та власноручно написаної заяви, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, номер територіального виборчого округу, в якому він має намір проголосувати у день повторного голосування. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування.
4. При видачі відкріпного посвідчення у пред'явленому відповідно до частини третьої цієї статті документі на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної комісії - представників обох кандидатів - із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців у графу "Підпис виборця" заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі "Примітка" ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення.
5. О 20 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень та погашає їх. В акті, який складається відповідно до частини шостої статті 75 Закону України "Про вибори Президента України", також зазначаються номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, які отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу. Акт складається в двох примірниках, один з яких невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість виданих відкріпних посвідчень усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати у кожному територіальному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних територіальних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.
Стаття 5.
1. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем повторного голосування до територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення.
2. Територіальна виборча комісія складає список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями. Прізвище виборця вноситься до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" номера відкріпного посвідчення та проставленням підписів двох членів територіальної виборчої комісії - представників обох кандидатів. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини четвертої статті 4 цього Закону.
3. При включенні виборця до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною четвертою статті 4 цього Закону, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів членів територіальної виборчої комісії - представників обох кандидатів, які включили виборця до списку виборців.
4. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 7 днів до дня повторного голосування визначає в межах територіального виборчого округу одну з найближче розташованих велику або середню звичайну виборчу дільницю, на якій будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.
5. Список виборців, складений територіальною виборчою комісією відповідно до цієї статті, передається двома членами цієї виборчої комісії - представниками обох кандидатів - до дільничної виборчої комісії визначеної відповідно до частини четвертої цієї статті виборчої дільниці не пізніше 14 години останньої суботи перед днем повторного голосування. Така передача засвідчується актом, що складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Цей список є невід'ємною частиною списку виборців для повторного голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у цьому списку ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону.
Стаття 6.
1. Голосування за межами приміщення для голосування може здійснюватися лише виборцями, які є інвалідами першої групи і не здатні пересуватися самостійно. Власноручно написана таким виборцем заява з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування має бути подана до дільничної виборчої комісії разом із засвідченою у встановленому законом порядку копією його пенсійного посвідчення або виданої йому довідки медико-соціальної експертної комісії не пізніше 12 години дня, що передує дню голосування.
2. Голосування за межами приміщення для голосування організовують два члени дільничної виборчої комісії - представники обох кандидатів. Забороняється проведення голосування одночасно більш як з однією переносною малою скринькою.
Стаття 7.
Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати відкритий доступ для членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники відповідних закладів, установ, командири військових частин (формувань), де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити доступ членів виборчої комісії, виборців, включених до списку виборців цієї виборчої дільниці, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.
Стаття 8.
1. Офіційні спостерігачі, які були зареєстровані для здійснення повноважень, передбачених Законом України "Про вибори Президента України", до 21 листопада 2004 року, продовжують здійснювати свої повноваження без додаткового їх підтвердження.
2. Подання щодо реєстрації офіційних спостерігачів можуть вноситися в порядку, встановленому статтями 69, 70 Закону України "Про вибори Президента України", не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.
3. Під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу мають право бути присутніми лише члени відповідної виборчої комісії, члени виборчої комісії вищого рівня, кандидати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів та політичних партій, які висунули кандидата (разом не більше чотирьох спостерігачів від кожного кандидата, незалежно від того, за чиїм поданням - кандидата чи партії - вони були зареєстровані), а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Присутність інших осіб на таких засіданнях забороняється.
4. Офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій мають право здійснювати свої повноваження на закордонних виборчих дільницях.
5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій мають право знайомитися з матеріалами та документами, які є у розпорядженні виборчих комісій.
6. Виборча комісія під час проведення повторного голосування, під час підрахунку голосів, встановлення результатів голосування на виборчих дільницях, підсумків голосування в межах територіального виборчого округу не може прийняти рішення про недопущення до участі у засіданні комісії офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій.
7. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутності на засіданні офіційних спостерігачів від кандидатів, іноземних держав та міжнародних організацій тільки у разі їх фізичного перешкоджання діяльності комісії. Таке рішення приймається в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 28 Закону України "Про вибори Президента України".
Стаття 9.
1. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включають двох кандидатів на пост Президента України, які були включені до бюлетеня для повторного голосування 21 листопада 2004 року. Якщо один з кандидатів, включених до бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії, або Верховний Суд України за поданням Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому Законом України "Про вибори Президента України", прийняв рішення про скасування реєстрації кандидата, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.
2. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у кількості, що на один відсоток перевищує кількість виборців, які включені до списків виборців, виготовлених відповідно до статті 3 цього Закону.
3. Для проведення повторного голосування використовуються тільки виборчі бюлетені із зазначенням номера виборчої дільниці, виконаним поліграфічним способом.
4. Виборчий бюлетень для повторного голосування повинен містити лінію перегину для складання бюлетеня вдвоє.
5. Виборчі бюлетені виготовляються на одному поліграфічному підприємстві (Банкнотно-монетному дворі Національного банку України). Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на зазначеному підприємстві, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією у складі чотирьох осіб (по дві особи від кожного кандидата). Така комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями обох кандидатів не пізніш як в день затвердження форми виборчого бюлетеня.
6. Для виборчих дільниць, які відповідно до статті 5 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить 0,5 відсотка від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
Стаття 10.
При проведенні голосування на звичайних та спеціальних виборчих дільницях виборчий бюлетень видається виборцю, включеному до списку виборців на цій дільниці, лише за пред'явлення ним одного з документів, зазначених у пунктах 1, 7 - 9 частини другої статті 2 Закону України "Про вибори Президента України".
 
Стаття 11.
У день повторного голосування при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання комісій є повноважними за умови присутності на засіданні не менше половини складу відповідної виборчої комісії.
Стаття 12.
1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія невідкладно інформує територіальну виборчу комісію про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
2) кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за межами приміщення для голосування;
3) кількість виборців, внесених до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
2. Невідкладно після закінчення голосування, перед початком засідання з підрахунку голосів дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;
3) кількість виборців, які проголосували за межами приміщення для голосування;
4) кількість виборців, які проголосували за відкріпними посвідченнями (для виборчих дільниць, визначених для проведення голосування за відкріпними посвідченнями).
3. Територіальна виборча комісія передає відомості, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, по територіальному виборчому округу до Центральної виборчої комісії через Інформаційно-аналітичну систему "Вибори" та телеграфом (телетайпом) не пізніше 10 та 22 години дня повторного голосування відповідно. Центральна виборча комісія опубліковує зазначені відомості в друкованих засобах масової інформації наступного дня після їх отримання.
Стаття 13.
Виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за наявності обставин, визначених відповідно частиною першою статті 80 або частиною чотирнадцятою статті 82 Закону України "Про вибори Президента України", а також у разі:
1) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п'ять відсотків кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
2) створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення повторного голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданнях виборчих комісій при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчих дільницях та підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, а так само неправомірне недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.
Стаття 14.
1. Транспортування документів, зазначених у частині дев'ятій статті 79 Закону України "Про вибори Президента України", здійснюється головою дільничної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії - представником іншого кандидата - в порядку, встановленому статтею 81 Закону України "Про вибори Президента України". При цьому секретар дільничної комісії, інші члени виборчої комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються в приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Печатка дільничної виборчої комісії залишається в приміщенні виборчої дільниці.
2. Протокол територіальної виборчої комісії транспортується до Центральної виборчої комісії головою територіальної виборчої комісії та членом цієї виборчої комісії - представником іншого кандидата.
3. Протоколи територіальних виборчих комісій приймаються, розглядаються та оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії.
Стаття 15.
1. Скарга щодо порушень, які мали місце під час голосування, може бути подана до виборчої комісії вищого рівня або до суду протягом двох днів після дня проведення повторного голосування. Така скарга розглядається у дводенний строк з дня її подання.
2. Скарга на рішення Центральної виборчої комісії, в тому числі про встановлення результатів виборів Президента України, а також на дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії може бути подана до Верховного Суду України у семиденний строк відповідно з дня прийняття нею оскаржуваного рішення, вчинення дій чи бездіяльності.
3. Встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України в порядку, передбаченому статтею 84 Закону України "Про вибори Президента України", здійснюється не раніше закінчення визначених законом строків оскарження та розгляду скарг відповідними виборчими комісіями та судами.
ІІ. Прикінцеві положення
 
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування у газеті "Голос України", яке відбувається не раніше дня офіційного оприлюднення Закону України "Про внесення змін до Конституції України", і втрачає чинність в день, наступний за днем вступу на пост новообраного Президента України.
2. Центральній виборчій комісії після утворення територіальних та дільничних виборчих комісій відповідно до цього Закону забезпечити передачу їм відповідного майна та виборчої документації.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку фінансування повторного голосування, передбаченого цим Законом.
 
На засіданні Верховної ради України 14 грудня 2004 року:
 
Прийнято Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про особливості застосування Закону України “Про вибори Президента України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року” (щодо друкування виборчих бюлетенів).
 
Коротка анотація:
Зміни до Закону “Про особливості застосування Закону України “Про вибори Президента України” при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року” (щодо друкування виборчих бюлетенів) передбачають частину п’яту статті 9 Закону України від 8 грудня 2004 року "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" викласти у такій редакції:
"Виборчі бюлетені виготовляються на двох поліграфічних підприємствах (Банкнотно-монетному дворі Національного банку України та поліграфічному комбінаті "Україна"). Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольними комісіями, окремими для кожного із цих підприємств. Такі комісії утворюються Центральною виборчою комісією за поданнями обох кандидатів не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня у складі чотирьох осіб кожна (по дві особи від кожного кандидата)".
Прийнято проект Закону України “Про заборону репродуктивного клонування людини”
Коротка анотація:
Законопроект передбачаєзаборону репродуктивного клонування людини; ввезення на територію України та вивезення з території України клонованих ембріонів людини.
 
15 грудня 2004 року:
 
Прийнято проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (щодо руху транспорту та пішоходів під час здійснення охоронних заходів)
 
Коротка анотація:
Проект закону “Про внесення змін до деяких законів України” передбачає встановлення конкретних прав та відповідальності працівників Державної служби охорони та інших правоохоронних органів щодо обмеження або заборони руху транспортних засобів та пішоходів на вулицях та дорогах під час здійснення охоронних заходів. Законопроектом встановлюються чіткі часові інтервали можливої зупинки або обмеження дорожнього руху. Зокрема, ним визначені терміни, згідно з якими правоохоронним органам дозволяється до 15 хвилин обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах до і під час проїзду осіб, які охороняються. Також визначений чіткий перелік осіб, під час проїзду яких застосовуються ці обмеження.
 
Прийнято проект Закону України Про внесення змін до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.
 
Коротка анотація:
Завданням цього акту є встановлення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання будь-якої рослинності або її залишків (а не лише сухої природної) та запобігання негативному впливу господарської діяльності на оточуюче середовище. Основні положення проекту Закону стосуються визначення адміністративної відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків та розмірів штрафів за вищевказане правопорушення.
 
Прийнято проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо порушення правил перевезення пасажирів водіями маршрутних таксомоторів)
 
Коротка анотація:
Законопроект має на меті реалізувати механізм адміністративного впливу на водіїв маршрутних таксомоторів за порушення правил перевезення пасажирів, що регламентується частиною третьою статті 35 Закону України “Про автомобільний транспорт” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 22, ст. 105) та встановити адміністративну відповідальність за перевезення маршрутними таксомоторами пасажирів, які не забезпечені місцями для сидіння.
Законопроект спрямований на попередження дорожньо-транспортного травматизму, підвищення якості обслуговуваня пасажирів водіями маршрутних таксомоторів та ефективності діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню дотримання правил безпеки дорожнього руху під час пасажирських перевезень.
 
Прийнято Проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України” (щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю та за розголошення банківської таємниці)
 
Коротка анотація:
Метою законопроекту є посилення відповідальності осіб, яким банківська таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю та за розголошення банківської таємниці.
Основним завданням є захист банківських установ та їх клієнтів від неправомірного використання та розголошення банківської таємниці.
Проектом Закону, що пропонується, передбачається внести зміни до статей 231 та 232 Кримінального кодексу України.
Зміни стосуються розширення диспозиції статей за рахунок внесення доповнень.
 
17 грудня 2005 року:
 
Прийнято Закон “Про внесення зміни до статті 36-1 Закону України “Про прокуратуру”
 
Коротка анотація:
Проект Закону України “Про внесення зміни до статті 36-1 Закону України “Про прокуратуру” розроблено на виконання Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року до №1390-ІV “Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту ветеранів праці”.
Законопроект передбачає представництво у суді прокуратурою інтересів громадян похилого віку.
Запропоновані зміни до статті 36-1 Закону України “про прокуратуру” мають на меті законодавче врегулювання представництва у суді прокуратурою найбільш незахищених та знедолених громадян похилого віку.
 
23 грудня 2004 року:
 

Прийнято проект Бюджету на 2005 рік.


 
Коротка анотація:
загальний обсяг видатків та надання кредитів проекту бюджету на наступний рік прогнозується у таких сумах:
 

 

Видатки

2004 рік з урахуван­ням змін

(млрд.грн.)

2005 рік

(млрд. грн.)

Зміни проти 2004 року

(млрд.грн.)

(%)

Зведений бюджет – всього

91,8

118

26,2

28,5

  в т.ч. загальний фонд

73,7

89

15,2

20,6

Державний бюджет (без між­бюджетних трансфертів) – всього

58,5

77,2

18,7

32

 у т.ч. загальний фонд

43,8

52,3

8,5

19,5

Місцеві бюджети (без між­бюджетних трансфертів) - всього

33,3

40,8

7,5

22,4

 у т.ч. загальний фонд

30

36,7

6,7

22,3


У проекті бюджету на 2005 рік передбачено вирішення низки питань переважно соціального характеру, визначених законами України та указами Президента України, для чого збільшені видатки бюджету, зокрема на:
- запровадження з 1 січня 2005 року мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ у розмірі 262 гривні з відновленням співвідношень – 5 млрд. гривень;
- введення з 1 січня 2005 року в дію окремих норм Закону України від 9 липня 2003 р. "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" – 2 млрд. гривень;
- підвищення з 1 липня 2004 року стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів відповідно до Указу Президента України від 17 лютого 2004 року № 199 „Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти” – 0,4 млрд. гривень;
- поетапне врегулювання питання пенсійного забезпечення військовослужбовців – 0,9 млрд. гривень;
- підвищення соціальних гарантій ветеранам війни і праці, непрацездатним особам та інвалідам – 0,3 млрд. гривень;
- введення в дію значної частини норм законодавства в частині соціальних гарантій, які щорічно призупинялися Законом про Державний бюджет України – близько 1 млрд. гривень;
- інші пріоритетні видатки відповідно до законодавства.
Так, у показники проекту бюджету на 2005 рік включені видатки на реалізацію окремих норм законодавства, які щорічно призупинялися Законами про Державний бюджет України, такі як:
безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених сімей відповідно до абзацу п'ятого частини третьої статті 5 Закону України „Про охорону дитинства” – 401,8 млн. гривень;
доплати педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів за класне керівництво та завідування навчальними кабінетами – 138,4 млн. гривень;
доплати педагогічним працівникам у позашкільних навчальних закладах за наповненість груп, завідування майстернями та лабораторіями – 61,1 млн. гривень;
відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” – 53 млн. гривень;
доплата за вислугу років працівникам музеїв та бібліотек відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України „Про музеї та музейну справу” і частини п'ятої статті 30 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” – 40,9 млн. гривень;
пільговий проїзд студентів і учнів по території України водним і автомобільним транспортом відповідно до частини п’ятої статті 9 Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” – 28,2 млн. гривень;
виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) відповідно до частини десятої статті 24 і частини четвертої статті 38 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” – 11,4 млн. гривень;
надання одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2005 році виповниться 18 років – 6,4 млн. гривень.
У проекті державного бюджету на 2005 рік пропонується збільшення рівня забезпеченості прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” для непрацездатних осіб – 120 грн. проти 110 грн. у 2004 році, для інвалідів – 130 грн. проти 115 у 2004 році. Розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” пропонується визначити у сумі 150 грн. проти 100 грн. у 2004 році. Видатки на надання зазначеної допомоги збільшено майже на 200 млн. гривень.
У 2005 році пропонується щорічну разову допомогу відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначити у сумі 280 млн. гривень, що на 140 млн.грн., або вдвічі більше аналогічних видатків на 2004 рік. Так, у порівнянні з 2004 роком збільшено виплату щорічної разової допомоги інвалідам війни І групи на 205 грн., інвалідам війни ІІ групи – на 170 грн., інвалідам війни – ІІІ групи на 140 грн., учасникам бойових дій – на 130 грн., особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – на 205 грн., членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, – на 65 гривень.
У видатках на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу на виконання вимог Закону України „Про внесення змін до статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та деяких інших осіб” враховані додатково проти 2004 року кошти у сумі 0,9 млрд. гривень, зазначені видатки в цілому визначені у сумі 3,3 млрд. гривень.
Видатки державного бюджету на 2005 рік на відшкодування на виплату пенсій окремим категоріям населення відповідно до Закону України від 9 липня 2003 р. „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” в цілому становлять 5,1 млрд. гривень, в тому числі забезпечено ресурсами бюджету:
- відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах – 0,7 млрд. гривень;
- компенсацію Пенсійному фонду різниці між сумою страхових внесків, сплачених сільськогосподарськими підприємствами спеціального режиму оподаткування за спеціальною ставкою, та внесками, які були б сплачені ними на загальних підставах – 1,2 млрд. гривень.
Пропонуючи політику структурних реформ у сфері видатків бюджету та враховуючи світовий досвід функціонування вищих навчальних закладів, у 2005 році передбачається проведення організаційних змін у взаємовідносинах держави з цими закладами. Вони полягають у здійсненні переходу від утримання вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ і IV рівнів акредитації до здійснення видатків бюджету на підготовку спеціалістів на договірних і конкурентних засадах виходячи з обсягів державного замовлення на цю мету. Це сприятиме більшій автономії таких установ у плануванні і витрачанні власних надходжень та бюджетних коштів. При цьому забезпечено збільшення видатків загального фонду на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів більше ніж 1 млрд. гривень, що пов’язано з підвищенням заробітної плати, стипендій, інформатизацією, забезпеченням навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання тощо. Крім того, ці видатки віднесено до захищених статей бюджету.
Починаючи з 2005 року видатки пропонується затверджувати Законом про Державний бюджет України з виділенням окремо видатків споживання та видатків розвитку, без розподілу на поточні і капітальні, як це здійснювалося до цього часу. Видатки розвитку формуються за рахунок всіх капітальних видатків, в тому числі спеціального призначення, видатків на дослідження і розробки, державні програми розвитку, інших видатків інвестиційного спрямування у реальний сектор економіки.
Головним пріоритетом бюджету і надалі залишається фінансове забезпечення заходів щодо вирішення найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення. Не дивлячись на обмеженість ресурсів бюджету, видатки на соціальний захист населення та соціальне забезпечення на наступний рік збільшуються і становитимуть 22,8 відсотка загальних видатків державного бюджету на 2005 рік.
Видатки на програми соціального спрямування у зведеному бюджеті на 2005 рік складають 54,5 відсотка всіх видатків проекту бюджету проти 49,3 відсотка у 2004 році. У порівнянні з 2004 роком видатки соціального спрямування державного бюджету зросли на 12,4 млрд. гривень, або на 62,5 відсотка. При цьому у проекті бюджету передбачені видатки у сумі 690 млн.грн. на компенсацію несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.
У проекті державного бюджету на 2005 рік передбачається здійснити розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв’язку з порушенням податкового законодавства, поверненню бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу. У разі, коли заборгованість громадян, визначена цією статтею, відсутня, такі розрахунки проводяться в рахунок оплати виключно цими громадянами 20 відсотків вартості поточних платежів за спожиті ними електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату.
З метою подальшого вдосконалення програмно-цільового методу пропонується у Законі про Державний бюджет України на 2005 рік затвердити бюджетні призначення на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
Видатки державного бюджету з урахуванням цільових витрат Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на розвиток вугільної галузі на 2005 рік заплановано на 0,3 млрд. гривень більше, ніж було заплановано на 2004 рік.
Видатки на сільське господарство, лісове господарство, мисливство, рибне господарство збільшено у порівнянні з 2004 роком на 2,2 млрд. гривень і визначені у сумі 8 млрд. гривень, зокрема видатки на державну підтримку галузі тваринництва і птахівництва визначено у сумі 0,9 млрд. гривень, державну підтримку галузі рослинництва – 0,5 млрд. гривень, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів – 0,3 млрд. гривень, заходи із забезпеченню підприємств агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва – 0,7 млрд. гривень, здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з об’єктами цінового регулювання – майже 1 млрд. гривень.
Крім того, у проекті державного бюджету на 2004 рік передбачені видатки та надання кредитів на здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів та накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву у сумі 1.106,7 млрд. гривень.
Видатки на дорожнє господарство збільшено, у порівнянні з 2004 роком, на 0,5 млрд. гривень, або на 17,3 відсотка. При цьому збережено на рівні поточного року відсоток відрахувань від акцизу із ввезених на територію України і вироблених в Україні товарів та ввізного мита, що спрямовуються на фінансування дорожнього господарства.
На здійснення заходів Фондом України соціального захисту інвалідів видатки у проекті державного бюджету на 2005 рік збільшені, у порівнянні з 2004 роком, на 43,4 млн. гривень, або на 21,4 відсотка.
З метою недопущення утворення заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, упорядкування структури органів виконавчої влади та недопущення подальшого збільшення граничної чисельності працівників бюджетних установ у 2005 році передбачається продовження адміністративної реформи. З цією метою статтею 95 проекту Закону визначено необхідність Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів виконавчої влади. Рекомендується органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.
З метою недопущення утворення будь-якої заборгованості, у тому числі із видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, статтею 64 пропонується зобов’язати Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, селищні, сільські ради при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в зазначених асигнуваннях. Також статтею 77 встановлено, що поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати.
Крім того, статтею 30 пропонується встановити, що розпорядники коштів державного бюджету (далі – розпорядникам) при виконанні бюджету повинні забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. Також розпорядники повинні забезпечити укладання угод в межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів державного бюджету по кожному виду енергоносіїв обґрунтованих лімітів споживання.
 
Прийнято проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”
 
Коротка анотація:
Категорія громадян України, які загинули під час виконання службових обов’язків чи при участі у бойових діях на території інших держав у період з 1978 по 1991 рр. і були посмертно нагороджені державними нагородами колишнього Союзу РСР але не відзначені у діючому Законі України ”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
Цю несправедливість необхідно ліквідувати шляхом внесення змін до цього Закону.
Головна ціль - забезпечити відновлення справедливості відносно непрацездатних членів сімей, військовослужбовці яких загинули під час виконання службових обов’язків чи при участі у бойових діях у вказаних випадках, які були посмертно нагороджені державними нагородами колишнього Союзу РСР.
Серед непрацездатних членів таких сімей є зараз люди дуже похилого віку та потребують соціального захисту, соціальної допомоги.
 

 

ЦВК ВУ, грудень, 2004р.

© - ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНО.