Веб-сайт Центрального виконавчого комітету політичної партії "Вперед, Україно!"

В П Е Р Е Д,   У К Р А Ї Н О !

 на головну

  22.01.2007.

 Друк

 

П Р О Г Р А М А

 

політичної партії "Вперед, Україно!"

 

 

         Все багатопартійне розмаїття в Україні зводиться практично до двох ідеологічних спектрів: "лівого", що включає партії комуністичного, соціалістичного, соціал-демократичного спрямування, та "правого" - які представлені партіями національно-демократичного, національного та ліберального спрямування.

       Сьогодні в політичному загалі відсутня партія, яка б піднялася над традиційним розподілом на "лівих" і "правих", яка б запропонувала ідеологію, що принесе в суспільство ознаки стабільності, визначеності і виваженості, прагматизму і компромісу. Така партія, на відміну від партій виразно "лівого" чи "правого" спрямування, має здійснювати свою політичну діяльність на основу захисту і реалізації повною мірою прав людини і громадянина, гармонії інтересів людини і суспільства, соціальної ринкової економіки.

    Людина як найбільша цінність суспільства, її вільний і всебічний розвиток є стрижнем ідеологічної і загальнополітичної діяльності партії "Вперед, Україно!". Головним завданням діяльності партії "Вперед, Україно!" є забезпечення прав і свобод людини, проголошених Загальною Декларацією прав людини ООН та Конституцією України: прав соціальних та політичних.

    Дійова система соціальних гарантій тим, хто їх потребує; розвиток приватної ініціативи громадян; ефективне функціонування державної власності і послідовне формування ідеології громадської спільності - українського народу; становлення авторитетної і престижної державної влади, та правової держави, відповідальної перед українським народом і кожним її громадянином - ось складові, які обумовлять наші політичні зусилля.

   Соціальною основою політичної партії "Вперед,Україно!" є широкі суспільні верстви суспільства, які спроможні скласти в майбутньому так званий "середній клас" суспільства. Це, насамперед, науково-технічна та творча інтелігенція, викладачі вузів, шкіл, інших закладів освіти, економісти, політологи, кваліфіковані робітники, державні службовці. Особливі надії покладаються на участь в діяльності партії молоді, яка має набувати досвіду політичної боротьби за майбутню гідну, авторитетну владу, правову державу для людей, стабільне, соціально-демократичне суспільство, в якому вона матиме щастя жити.

      Використовуючи право громадян на об'єднання, прагнучи до створення умов для здійснення основних прав і свобод громадян України, партія "Вперед, Україно!" проголошує такі основні принципи своєї політичної платформи:

- верховенство права та рівність всіх громадян перед законом;

- демократія як основний спосіб обрання органів влади і контролю за їх діяльністю;

- забезпечення прав меншості в усіх сферах суспільного життя;

- створення соціальної ринкової економіки, яка є основою побудови економічно сильної держави і високорозвиненого громадянського суспільства;

- піднесення національної культури, освіти, науки з метою сприяння духовному розвиткові особистості;

- забезпечення соціальної справедливості як основи уникнення соціальних конфліктів.

     Політика, що проводилась в Україні протягом семи років призвела до зламу основних інститутів державної влади і місцевого самоврядування, підміни їх суто адміністративними механізмами. Підірвано і практично демонтовано управління економікою, перш за все

- державним сектором. Знищені гарантії отримання заробітної плати, пенсій, стипендій, заощаднень громадян. При цьому так і не створені дійові системні засади ринкової економіки і інститутів правового демократичного суспільства, які гарантували б достойні людини духовні, економічні і соціальні перспективи.

Для реалізації заявлених принципів політичної платформи партія вважає за необхідне:

 

В сфері економіки:

- розробити і розпочати послідовну реалізацію цілісної державної програми економічного розвитку;

- на основі державної програми економічного розвитку розпочати структурну перебудову економіки та введення індикативного планування, перш за все - у державному секторі, що дасть можливість просуватися в напрямку стратегічної перспективи, а не працювати "від бюджету до бюджету";

- формувати ефективну систему державного регулювання ринкової економіки, навести жорсткий порядок в управлінні державною власністю через розвиток інститутів державного цідприємництва (в тому числі в формах участі держави і управління державними пакетами акцій), а також вплив на зміни форм власності;

- здійснити перехід від задушливої системи оподаткування на оптимальну, гнучку і стимулюючу виробництво в пріоритетних галузях систему, яка здатна сприяти процесу виходу з "тіні" значній частині підприємців; зменшити загальну кількість податків;

- формувати бюджети "знизу" за стабільними нормативами, шляхом закріплення за місцевими бюджетами конкретних загальнодержавних податків, що стане фактором зміцнення економічної самостійності регіонів;

- спростити процедуру реєстрації нових підприємств, що прискорить створення робочіх місць і ліквідує один із значних джерел хабарництва;

- забезпечити на державному рівні організаційну, методичну, фінансову і технічну підтримку малого і середнього бізнесу, в тому числі , шляхом встановлення низьких ставок оподаткування як запоруки становлення середнього класу в Україні та введення системи кредитування такого бізнесу державою на основі довгострокових кредитів з низькою процентною ставкою;

- створити механізми жорсткого контролю держави за банківською та фінансовою системами в умовах перманентної кризи;

- вести виважену інвестиційну політику, контролювати розподіл і використання іноземних кредитів;

- реформувати АПК як основу економіки України з використанням європейського досвіду в цій галузі;

- ввести довгострокову оренду землі та спеціальний режим права власності на землю, який забезпечував би право селян на самостійне господарювання, реалізацію права власності на землю жителям міст;

здійснювати своєчасні розрахунки держави з виробниками . сільськогосподарської продукції.

 

В сфері державно-правової реформи:

- на основі і з метою правового забезпечення реалізації державної програми економічного розвитку визначити пріоритетність у прийнятті законів, усуненні внутрішніх суперечностей між діючими законами, створити дієвий механізм реалізації законів;

- здійснити першочергову розробку і прийняття законів, які забезпечили б умови для ефективної промислової, фінансової, аграрної політики;

- провести адміністративну реформу для удосконалення структури і повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування, створення дієвої системи противаг між різними гілками влади; скасувати систему прописки громадян;

- послідовно впроваджувати механізми місцевого самоврядування, його незалежності від органів державної влади на місцях; визначити статус столиці України міста Києва зі збереженням місцевого самоврядування.

- розробити концепцію і здійснити реформування всієї правової системи України, в якій, в органічному зв'язку представлена сукупність органів слідства, адвокатури, охорони громадської і державної безпеки, нотаріату, юстиції, прокуратури;

- визнати головним функціональним напрямком всіх юридичних інституцій держави забезпечення реалізації і захисту прав людини і відповідальність державних службовців за невиконання цієї головної функції держави;

- формувати реальне громадянське суспільство і контроль з його боку за державними інститутами і органами місцевого самоврядування, розвивати систему громадських, неприбуткових організацій та політичних партій;

- судову реформу здійснювати відповідно до потреб беззастережної охорони і захисту прав і законних інтересів громадян, їх економічної свободи, зокрема й тих , що займаються підприємницькою діяльністю і докорінно реформувати систему і механізми функціонування судів для гарантування якісного розгляду справ та уникнення судових помилок; гарантувати суди від політичних впливів і залежності.

 

В сфері соціальної політики:

- основою внутрішньополітичного курсу партії має стати його соціальна направленість, забезпечення добробуту і захищеності пересічних громадян;

- ввести сучасне державне соціальне страхування;

- надати громадянам України довгострокових (25-30 років) кредитів для задоволення соціальних потреб;

- перейти до адресної системи соціального захисту та соціальної підтримки громадян;

- провести пенсійну реформу з формуванням альтернативних джерел пенсійного забезпечення та соціального захисту і страхування за умов дієвого контролю з боку держави; розмір пенсії має залежати лише від стажу і умов роботи з урахуванням зроблених внесків до пенсійного фонду;

- налагодити державну програму перекваліфікації безробітних, створення нових робочих місць та систему соціальних робіт;

- забезпечити умови соціальної адаптації хворих, інвалідів, безробітних, засуджених, одиноких людей.

 

В сфері науки, освіти, культури і духовності:

- встановити 3% видатків з бюджету на розвиток науки;

орієнтувати наукові розробки на досягнення  енерго- і ресурсозбереження, екологічної безпеки і збереження природи;

- зупинити "витікання мозку" і передових технологій за кордон;

- підвищувати в суспільстві авторитет педагога і науковця шляхом забезпечення їм гідного рівня життя;

- не допустити механічного скорочення мережі державних навчальних і виховних закладів;

- удосконалити систему освіти із державною гарантією отримання середньої, професійно-технічної і вищої освіти;

- реформувати охорону здоров'я із забезпеченням державного відповідного рівня безоплатного медичного обслуговування;

- утверджувати в суспільстві гуманістичні цінності та ідеали, вищість духовного над матеріальним, солідарність, рівність, патріотизм;

- створити умови, сприятливі для відродження і розвитку української мови і культури, вільного розвитку культур і мов усіх народів, що населяють Україну;

- законом забезпечити рівність усіх релігійних конфесій в суспільстві, якщо вони не сповідують насильство, розбещеність, соціальну ворожнечу; цивілізований діалог між представниками різних конфесій сам має визначати організаційні форми єднання віруючих;

- гарантувати свободу слова для всіх громадян, всіх суспільних груп і організаційно діють в межах закону;

- головними критеріями оцінки діяльності засобів масової інформації мають бути не лояльність до тієї чи іншої гілки влади, а об'єктивність, високопрофесійна творчість;

- вдосконалювати і неухильно дотримуватися законодавства про захист українського інформаційного простору від кіно-, відео- та видавничої продукції, яка проповідує насильство, ненависть, розбещеність, інші дії, несумісні з загальнолюдською мораллю, антидержавні, антиукраїнські ідеї, міжнаціональну ворожнечу.

 

В сфері захисту сім'ї та молоді:

- збільшити та урізноманітнити виплати в зв'язку з народженням дітей, медичними заходами забезпечити їх здоров'я і виховання;

- створити систему цільового кредитування молоді для отримання освіти, житла, початку підприємницької діяльності;

- надавати правову та інформаційну підтримку молоді в питаннях реалізації її культурних, освітніх та професійних потреб;

- створити систему соціальної адаптації молоді в умовах перехідної економіки;

- запровадити професійну освіту і можливості для перенавчання і оволодіння новими професіями, кваліфікаціями через залучення іноземних освітніх фондів та навчальних програм;

- сприяти створенню і діяльності молодіжних організації як одного з найважливіших компонентів формування громадянського суспільства;

- формувати громадську думку стосовно молодіжних проблем через засоби масової інформації;

- забезпечити можливість проходження альтернативних форм військової служби;

- сприяти розвитку фізкультури і спорту, доступності безоплатних спортивних секцій для молоді і пропаганди здорового способу життя:

- передбачити цільові програми розвитку і підтримки талановитих дітей і підлітків, соціальної реабілітації та адаптації інвалідів дитячого і молодіжного віку.

 

В сфері національної безпеки і міжнародної політики:

- виходячи з позаблокового статусу України, вона має підтримувати і розвивати дружні стосунки з усіма країнами;

- зовнішня політика має бути спрямована на інтеграцію України в європейський простір, на забезпечення мирних і дружніх стосунків з усіма сусідніми державами;

- направити зусилля на східно-азіатські ринки, що мають перспективу з огляду на розвиток сільського господарства, машинобудування та іншої техніки;

- співпрацювати з іншими державами у справі створення системи колективної безпеки, зокрема, участь у програмах ОБСЄ;

- відмовитися від участі в політичних, військових, економічних структурах, що загрожують втратою незалежності, включенням України в сферу впливу інших держав;

- захищати національного товаровиробника як основу економічної безпеки України;

- вести безкомпромісну боротьбу правовими засобами з корупцією і організованою злочинністю, що ставлять основну загрозу національній безпеці України;

- надати більшої уваги відносинам з країнами, в яких мешкає багаточисельна українська діаспора, активно з нею співробітничати.

      Після проголошення незалежності України виникли надто серйозні об'єктивні труднощі в побудові держави, коли одночасно потрібно вирішувати низку проблем: трансформацію економіки, побудову нових державних інститутів і реформування існуючих, створення елементів громадянського суспільства, самоутвердження на міжнародній арені, самоусвідомлення населення як політичної нації та зміни психології громадян нової держави, в основному під впливом економічних і соціальних негараздів. Такий комплекс проблем можливо вирішити лише об'єднанням зусиль авторитетної в суспільстві влади і громадян, які цій владі довіряють і бачать майбутнє України в її демократичному розвитку та реальному реформуванні.

      Участь в діяльності партії "Вперед, Україно!"- це можливість будувати своє майбутнє вже сьогодні! Бездіяльність і політична інертність лише поглиблюють кризу!

ВПЕРЕД, УКРАЇНО!

 Друк

 

 

© - ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНО.