Веб-сайт Центрального виконавчого комітету політичної партії "Вперед, Україно!"

В П Е Р Е Д,   У К Р А Ї Н О !

 на головну

 22.01.2007

 Друк

 

 С Т А Т У Т

 

політичної партії “Вперед, Україно!”

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Політична партія "Вперед, Україно!" (надалі Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об'єднує громадян України навколо ідеї побудови правової держави і високорозвиненого громадянського суспільства.

1.2. Основу політичної платформи Партії становлять такі принципи:

-верховенство права та рівність всіх громадян перед законом;

-демократія як основний спосіб обрання органів влади і контролю за їх діяльністю;

-сприяння забезпеченню прав меншості в усіх сферах суспільного життя;

-сприяння створенню соціальної ринкової економіки, яка є основою побудови економічно сильної держави і високорозвиненого громадянського суспільства;

-пропагування здобутків національної культури, освіти, науки з метою сприяння духовному розвиткові особистості;

-сприяння забезпеченню соціальної справедливості як основи уникнення соціальних конфліктів.

1.3. Назва партії – "Вперед, Україно!" (ВУ).

1.4. Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і особистих немайнових прав, захищати свої права та законні інтереси своїх членів в суді, органах державної влади та місцевого самоврядування, недержавних установах і організаціях.

1.5. Партія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, власну символіку, інші зовнішні атрибути, зразки яких затверджуються  Політичною радою Партії. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7. Партія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ

 

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння реалізації членами Партії їх конституційних прав на участь у виробленні державної політики, формуванні і діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також участь Партії у виборах.

2.2. Основними завданнями Партії є:

-участь у виборах до Верховної Ради України та представництво у її складі;

-участь у виборах Президента України;

-участь у виборах до органів місцевого самоврядування та представництво у їх складі;

-поширення ідеї правової держави і громадянського суспільства серед громадян України;

-сприяння розвиткові вітчизняної культури, науки і освіти;

-розвиток співробітництва з міжнародними організаціями та політичними партіями, які мають аналогічні мету та завдання;

-сприяння розвиткові соціальної і політичної активності своїх членів.

2.3. Для досягнення мети та реалізації поставлених завдань Партія у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі види діяльності:

-організовує і проводить заходи, спрямовані на поширення власних ідей в українському суспільстві;

-бере активну участь у виборах органів державної влади і місцевого самоврядування;

-вносить пропозиції до органів влади і управління;

-організовує і проводить конференції, семінари, симпозіуми тощо, а також бере участь у відповідних заходах;

-здійснює видавничу діяльність шляхом утворення видавництв, засновує засоби масової інформації.

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

 

3.1.Організаційну структуру Партії   складають:

-первині організації Партії;

-місцеві ( міські, районні, районні у містах, селищні та сільські) організації Партії;

-регіональні (обласні, Кримська республіканська, Київська та Севастопольська міські) організації Партії;

-центральні органи Партії.

3.1. На території регіонів, міст, районів, районів у містах, селищах та сіл згідно з адміністративно-територіальним устроєм України створюються відповідні партійні організації: районні організації в місті входять до складу міської; міські організації в містах обласного підпорядкування та районні організації входять до складу обласної організації. У містах обласного підпорядкування та районах в місті, до складу яких входять відокремлені населені пункти (міста, селища, сільські Ради), організації в таких населених пунктах входять до складу відповідної міської чи районної в місті партійної організації, на території якої вони знаходяться.

3.2. Керівними органами Партії є: з'їзд, Політична рада Партії (надалі Політрада), Національна рада Партії (надалі Національна рада).

 

 

4. З'ЇЗД ПАРТІЇ

 

4.1. Вищим керівним органом Партії є з'їзд.

4.2. З'їзд скликається за рішенням Національної ради, Голови  Партії або на вимогу не менше третини регіональних організацій Партії. Періодичність проведення з'їзду – не рідше одного разу на два роки.

4.3. Делегати з'їзду обираються (затверджуються) на зборах (конференціях) регіональних організацій Партій. До числа делегатів з'їзду входять також члени Національної ради, Центральної контрольної комісії Партії та члени організаційного комітету з'їзду.

4.4. Національна рада, Голова Партії або не менше третини регіональних організацій Партії, яким належить ініціатива скликання з'їзду, формують організаційний комітет з'їзду, визначає норму представництва на з'їзді, час і місце проведення, попередній порядок денний з'їзду та доводить цю інформацію до регіональних організацій Партії не пізніше, ніж за два тижні до початку з'їзду.

 4.5. З'їзд є повноважним, якщо для участі в ньому зареєструвалися не менше двох третин обраних делегатів, крім випадків, визначених цим статутом. Рішення з'їзду, крім випадків, визначених цим Статутом, вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини делегатів, які присутні на з'їзді.

 4.6. З'їзд Партії :

-затверджує Програму і Статут Партії;

-вносить зміни і доповнення до Статуту і Програми Партії;

-визначає стратегічну лінію Партії;

-заслуховує звіти Голови Партії, Центрального виконавчого комітету Партії, Політичної ради і Центральної контрольної  комісії Партії та приймає відповідні рішення;

-обирає Голову Партії, членів Політичної ради та Центральної контрольної комісії Партії;

-затверджує партійні списки кандидатів у депутати Верховної Ради України;

-затверджує кандидата від Партії на виборах Президента України;

-приймає заяви, резолюції, звернення тощо;

-реалізує право власності на майно та кошти Партії;

-приймає рішення про реорганізацію Партії;

-приймає рішення про припинення діяльності партії, створює ліквідаційну комісію;

-приймає рішення з будь-яких питань партійної діяльності, які не належать до виключної компетенції інших партійних органів та посадових осіб.

 

 

5. НАЦІОНАЛЬНА РАДА

 

5.1. В період між з’їздами керівним органом партії є Національна рада Партії. Національна рада формується з представників регіональних організацій (голови кожної регіональної організації,  а в разі його відсутності – члена організації, що уповноважений керівним органом цієї організації, та по одному  представнику – від кожних 1000 членів організації) та членів Політради.

5.2. Національна рада скликається за рішенням Політичної ради або Голови Партії, але не рідше одного разу на рік.

5.3. Засідання Національної ради є чинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Політичної ради та представники не менше половини регіональних організацій Партії. Рішення Національної ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні Національної ради її членів.

5.4. До повноважень Національної ради відносяться:

-скликання з'їзду Партії;

-затвердження Положення про Центральну контрольну комісію;

-затвердження заходів, спрямованих на виконання рішень з'їзду, визначеної ним політики;

-вироблення рекомендацій керівним органам Партії щодо ведення регіональної політики Партії;

-затвердження річного бюджету Партії та прийняття рішення про відчуження майна Партії;

-обрання першого заступника, заступників Голови Партії та секретаря Центрального виконавчого комітету Партії.

 

 

6. ПОЛІТИЧНА РАДА

 

6.1. Політрада є керівним органом Партії на період між засіданнями Національної ради. Політрада складається із членів  Політради, які обираються з'їздом терміном на два роки, та  Голови Партії, першого заступника, заступників Голови Партії й секретаря Центрального виконавчого комітету Партії, які входять до складу Політради за посадою. Чисельність Політради не повинна перевищувати сімнадцять осіб.

Членом Політради, який обирається до складу Політради з’їздом, може бути  лише той член Партії, що має досвід керівництва організацією Партії, котра нараховує не менше 100 членів Партії або досвід роботи в складі центральних органів Партії. Член Політради зобов’язаний відповідати за ведення партійної роботи в конкретних регіонах або за конкретними напрямами роботи партії.

6.2. Засідання Політради скликаються Головою Партії за необхідністю або на вимогу не менше третини її членів, але не рідше одного разу на півроку. Засідання Політради є чинним, якщо на ньому присутні не менше  половини обраних членів Політради. Рішення Політради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на його засіданні членів Політради.

6.3. Політрада має такі повноваження:

-розглядає та затверджує Положення про Центральний виконавчий комітет;

-приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

-затверджує програми та проекти, які здійснюються під егідою Партії для виконання програмних та статутних завдань;

-вирішує питання щодо підтвердження повноважень новостворених регіональних та місцевих організацій Партії;

-затверджує зразки печатки, штампів, власної символіки, іншої зовнішньої атрибутики;

-приймає заяви та звернення;

-приймає інші рішення, необхідні для виконання статутних завдань.

 

 

7. ГОЛОВА ПАРТІЇ ТА ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ПАРТІЇ

 

7.1. Вищою посадовою особою Партії є її Голова. Головою Партії може бути обраний член Партії, який є громадянином України і постійно проживає на її території не менше п'яти років.

7.2. Голова Партії обирається на з'їзді терміном на чотири роки.

7.3. Голова Партії:

-представляє Партію в органах державної влади, в громадських та політичних організаціях України та за кордоном;

-здійснює загальне керівництво діяльністю Партії, головує на з'їзді Партії, засіданнях Політради та Національної Ради;

-пропонує кандидатуру секретаря Центрального виконавчого комітету Партії;

пропонує кандидатури першого заступника та заступників Голови Партії на затвердження Національної ради;

-має право підпису документів, в т.ч. фінансових, від імені Партії як перша особа;

-в межах, визначених з'їздом, розпоряджається коштами і майном Партії.

7.4. Перший заступник та заступники Голови Партії обираються на засіданнях Національної ради Партії строком на 4 роки.

7.5. Перший заступник та заступники Голови Партії:

-на час відсутності Голови Партії його перший заступник виконує обов'язки Голови Партії;

-виконують інші доручення Голови Партії.

 

 

8. ЦЕНТРАЛЬНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

 

8.1. Для контролю за діяльністю партійних органів з'їзд Партії обирає терміном на два роки Центральну контрольну комісію Партії (надалі ЦКК ВУ).

Роботу ЦКК ВУ організовує її голова, який обирається на першому організаційному засіданні ЦКК ВУ. Рішення про обрання голови ЦКК ВУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ЦКК ВУ.

8.2. ЦКК ВУ:

-контролює відповідність дій керівних органів Партії, партійних організацій та окремих членів Партії нормам цього Статуту, відповідність їх дій та ухвал програмним принципам Партії та чинному законодавству;

-розглядає внутрішньопартійні конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації відповідним партійним органам;

-розглядає справи про виключення з Партії її членів;

-контролює правильність використання коштів Партії та її майна;

-здійснює ревізію фінансово-господарської діяльності органів та організацій Партії.

8.3. Право тлумачення цього Статуту має з'їзд Партії, а в період між з'їздами - ЦКК ВУ.

8.4. ЦКК ВУ для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від центральних органів Партії та її організацій. ЦКК ВУ робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийняти по них рішень. ЦКК ВУ може розглядати заяви або здійснювати перевірки з власної ініціативи.

 

 

9. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

9.1. Виконавчим органом Партії є Центральний виконавчий комітет Партії. Структура ЦВК ВУ визначається Головою Партії за поданням секретаря ЦВК ВУ та затверджується Політрадою.

 9.2. Роботу ЦВК ВУ організовує секретар ЦВК ВУ, який обирається Національною Радою за поданням Голови Партії. Всі інші працівники ЦВК ВУ приймаються на роботу та звільняються з неї Головою Партії за поданням секретаря ЦВК ВУ.

9.3. ЦВК ВУ:

-веде облік організацій Партії та їх персонального складу;

-забезпечує функціонування центральних органів Партії, організовує виконання їхніх рішень;

-веде діловодство Партії;

-забезпечує зв'язок та обмін інформацією між центральними органами Партії та її організаційними структурами, державними органами, політичними та громадськими організаціями;

-здійснює поточну організаційну роботу.

 

 

10. РЕГІОНАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

 

10.1. Регіональні та місцеві організації партії (надалі організації) створються на їх установчих зборах за участю не менше 5 членів партії, що скликаються за ініціативою не менше трьох їх засновників – членів партії. Повноваження організаціі підтверджується рішенням Політради після перевірки на дотримання організацією вимог Статуту та чинного законодавства України, яку здійснює ЦВК ВУ, та завіряється підписом Голови Партії на заяві про реєстрацію організації.

10.2. Керівними органами організації є:

-в організаціях чисельністю до 25 членів Партії – збори та голова організації;

-в організаціях чисельністю від 25 до 100 членів Партії – збори (конференція), правління;

-в організаціях чисельністю більше 100 членів – збори (конференція), рада, правління.

10.3. Розподіл основних повноважень між керівними органами організації такий:

 

 

Повноваження

Чисельність організації

До 25 осіб

25 – 100 осіб

Більше 100 осіб

1.Обрання голови організації

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

2.Обрання ради організації

Не обирається

Не обирається

Збори (конференція)

3.Обрання правління організації

Не обирається

Збори (конференція)

Збори (конференція)

4.Затвердження секретаря організації

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

5.Затвердження заступників голови організації

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

6.Обрання представників організації до керівних  органів організації вищого рівня.

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

7.Визначення структури організації

 

Голова

Правління

Правління

8.Висунення кандидатів у депутати

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

9. Прийняття рішення про реєстрацію організації на місцевих виборах

Голова

Правління

Рада

10.Висунення представників організації до складу виборчих комісій

Голова

Правління

Правління

11.Скликання зборів (конференції) організації

Голова

Правління

Рада

12.Обрання делегатів від організації на партійні з'їзди та збори (конференції)

Збори

Збори (конференція)

Збори (конференція)

 

 

10.4. Збори (конференція) організації – вищий керівний орган організації. Збори (конференція) скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Про час, місце проведення та порядок денний зборів (конференції) відповідні організації повідомляються не пізніше ніж за два тижні, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за три дні до дня проведення зборів (конференції). Збори скликаються головою (правлінням, радою) організації з власної ініціативи, або на вимогу більше третини членів організації. Збори є повноважними, якщо на них присутні більше половини членів організації. Конференція є повноважна, якщо на ній присутні не менше двох третин обраних делегатів конференції. Рішення зборів (конференції) вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах (конференції).

10.5. Склад, порядок формування і діяльності інших керівних органів організації визначається організацією самостійно в межах цього Статуту.

Засідання ради або правління організації є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини членів ради (правління).  Рішення ради (правління) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на його засіданні членів ради (правління). Засідання ради, правління організації проводяться не рідше одного разу на півроку.

10.6.  Вищою посадовою особою організації є голова цієї організації. Голова організації:

-без доручення представляє організацію;

-скликає та організовує засідання керівних органів організації, головує на них;

-організовує на рівні своєї організації виконання рішень керівних партійних органів;

-здійснює в межах своєї компетенції загальне керівництво виконавчими та іншими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи інших штатних працівників;

-підписує фінансові та інші документи організації;

-звітує на зборах (конференціях) організації про свою діяльність;

-вносить пропозицію щодо кандидатури секретаря організації для її затвердження на зборах (конференції) організації.

10.7. Голова організації обирається зборами (конференцією) організації терміном на два роки із числа членів цієї організації.

10.8. Секретар організації затверджується зборами (конференцією) організації за поданням голови організації та працює за дорученням голови організації.

Секретар організації:

-займається питаннями обліку членів організації та організацій, що входять до складу цієї організації;

-веде діловодство організації;

-здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення засідань керівних органів організації;

-на час відсутності голови організації та при відсутності в організації заступника голови організації виконує його обов'язки.

10.9. Організації Партії в межах цього Статуту є самостійні у визначенні власної структури, напрямів, форм і методів роботи, взаємодії з іншими місцевими об'єднаннями громадян, органами державної влади.

10.10. Організації Партії самостійно вирішують питання своєї діяльності в межах, що не суперечать Програмі, Статуту Партії та рішенням її керівних органів.

10.11. Партійна організація, що об'єднує членів Партії даної території, є організацією вищого рівня щодо організацій, які входять до її складу.

10.12. Основним завданням організацій Партії є координація діяльності партійних організацій, що входять до їх складу, виконання завдань та реалізація політики Партії на території діяльності цієї організації.

10.13. Організації Партії реєструються у встановленному чинним законодавством порядку. Організації Партії після їх реєстрації набувають статусу юридичної особи.

10.14. Діяльність організації може бути припинена за рішенням Політради, якщо ця організація грубо порушила Статут Партії.

10.15. Організації Партії не мають права самостійно вирішувати питання припинення своєї діяльності.

 

 

11. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

 

11.1. Первинні організації Партії (надалі первинні організації) утворюються на своїх установчих зборах не менше як із трьох членів Партії. Первинні організації не можуть бути створені в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Первинні організації не мають статусу юридичної особи.

11.2. Вищим керівним органом первинної організації є її збори. Збори первинної організації скликаються головою цієї організації в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про час, місце проведення та порядок денний зборів первинної організації її голова повідомляє членів Партії не пізніше ніж за тиждень, а у виняткових випадках - не пізніше ніж за два дні до дня проведення зборів. Збори первинної організації скликаються з власної ініціативи або на вимогу більше третини членів Партії, які входять до складу цієї організації.

11.3. Збори первинної організації:

-обирають її голову терміном на два роки;

-за поданням її голови затверджують секретаря первинної організації;

-приймають нових членів Партії;

-визначають ті повноваження керівних органів первинної організації, які не визначені цим Статутом;

-обирають, за необхідністю, правління первинної організації;

-обирають відповідно до встановлених квот делегатів на збори (конференції) партійних організацій, до складу яких входить дана організація;

-виключають з Партії осіб, дії яких несумісні з цим Статутом;

-обговорюють звіт голови первинної організації та оцінюють його;

-затверджують бюджет первинної організації.

11.4. Голова первинної організації керує її поточною роботою.

Голова первинної організації:

-скликає та організовує збори первинної організації;

-без доручення представляє первинну організацію в зовнішніх стосунках;

-організовує на рівні своєї організації виконання рішень керівних партійних органів вищого рівня;

-розробляє план роботи первинної організації;

-звітує на зборах первинної організації про свою роботу;

-здійснює контроль за дотриманням вимог цього Статуту членами первинної організації;

-підписує фінансові та інші документи первинної організації;

-вносить пропозицію щодо кандидатури секретаря первинної організації для затвердження її на зборах відповідної організації.

11.5. Голова первинної організації обирається її зборами терміном на два роки із числа членів цієї організації.

11.6. Секретар первинної організації затверджується зборами за поданням її голови із числа членів цієї організації та працює за дорученням голови цієї організації.

Секретар первинної організації:

-веде облік членів первинної організації;

-веде діловодство первинної організації;

-на час відсутності голови первинної організації виконує його обов'язки.

11.7. Первинна організація:

-бере безпосередню участь у реалізації Програми Партії та рішень її керівних органів;

-бере участь у виборчій кампанії Партії на відповідній ділянці;

-проводить політичну роботу серед населення, пропагує ідеї Партії;

-залучає до партії нових членів Партії.

 

 

12. ЧЛЕНИ ПАРТІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

 

12.1. Членом Партії може бути лише  громадянин  України, який відповідно до Конституції України  має  право голосу на виборах, та який поділяє Програму і визнає Статут Партії. Член Партії не може бути членом іншої партії.

Членами Партії не можуть бути:

1) судді;

2) працівники прокуратури;

3) працівники органів внутрішніх справ;

4) співробітники Служби безпеки України;

5) військовослужбовці.

На час  перебування  на  зазначених  посадах або службі члени Партії  зупиняють членство в Партії.

12.2. Член Партії:

-має право виступати з власної ініціативи та брати участь у всіх заходах Партії;

-обирати і бути обраним до партійних органів;

-на партійних зборах, конференціях тощо без будь-яких обмежень   обговорювати питання політики і практичної діяльності Партії, вносити пропозиції, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку до моменту прийняття організацією відповідного рішення;

-на партійних зборах, конференціях тощо критикувати будь-який орган Партії, будь якого члена Партії незалежно від займаної ним посади;

-особисто брати участь у партійних зборах у випадках коли обговорюється питання його діяльності або поведінки;

-звертатися із запитаннями, заявами і пропозиціями в будь-який партійний орган і вимагати відповіді на своє звернення;

-об'єднуватися з іншими членами Партії в організації Партії;

-висувати свою кандидатуру на виборах до представницьких органів влади усіх рівнів;

-розраховувати на підтримку Партії, захист своєї честі та гідності;

-вільно виходити з Партії за власною письмовою заявою.

12.3. Кожний член Партії зобов'язаний:

-дотримуватися вимог Статуту Партії;

-дотримуватися принципів і цілей, викладених у програмних документах Партії;

-сприяти перемозі на виборах в органи державної влади та органи місцевого  самоврядування кандидатів, що їх висунула або підтримала Партія;

-брати участь у роботі своєї первинної організації;

-виконувати рішення партійних керівних органів, прийнятих згідно із Статутом;

-дбати про збереження цілісності партійних організацій;

-не допускати вчинків, що ганьблять Партію;

-своєчасно сплачувати членські внески.

 

 

13. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ПАРТІЇ

 

13.1. Прийом нових членів Партії здійснюється однією з первинних організацій Партії виключно в індивідуальному порядку на підставі особистої письмової заяви.

13.2. До Партії приймають громадян України, яким виповнилось вісімнадцать років і які є дієздатними.

13.3. Прийом в члени Партії відбувається в такому порядку:

-особа, яка хоче стати членом Партії повинна мати рекомендації трьох членів Партії;

-питання прийому в члени Партії обговорюються і вирішуються на загальних зборах первинної партійної організації. Її рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів первинної партійної організації. Питання прийому в члени Партії вирішуються на відкритих засіданнях.

13.4. Члени Партії, які дають рекомендації кандидатам, несуть перед партійними організаціями відповідальність за об'єктивність характеристики кандидата.

13.5. Партійний стаж членів Партії обчислюється з дня рішення загальних зборів первинної партійної організації про прийняття кандидата в члени Партії.

13.6. Порядок обліку членів Партії, порядок переходу із однієї організації в іншу визначається відповідними інструкціями ЦВК ВУ.

 

 

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ЗУПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ПАРТІЇ

 

14.1. Припинення членства в Партії відбувається в таких випадках:

-за особистою письмовою заявою про добровільний вихід з Партії;

-за рішенням відповідної первинної організації про виключення з Партії.

Підставою для виключення з Партії є неодноразове порушення членом Партії вимог цього Статуту.

14.2. Виключення з Партії здійснюється за рішенням зборів тієї первинної партійної організації, в якій перебуває на обліку член Партії, що порушив Статут Партії.

14.3. Рішення первинної партійної організації про виключення з Партії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів первинної партійної організації. Питання про виключення з Партії розглядається обов'язково в присутності цієї особи. При відсутності, без поважних причин, члена Партії, щодо якого порушено питання про виключення з Партії на двох зборах відповідної партійної організації, його персональна справа розглядається без його участі.

14.4. Особа, яку виключено з Партії, має право протягом двох місяців подати апеляцію до вищестоячих партійних органів або ЦКК ВУ.

14.5. Апеляції виключених із Партії розглядаються відповідними органами в термін, який не повинен перевищувати двох місяців з терміну їх надходження. Рішення про виключення з Партії може бути анульоване відповідним партійним органом, до якого подана апеляція, якщо це виключення відбулося з порушенням вимог цього Статуту.

14.6. Член Партії зупиняє членство в Партії у випадках, передбачених ст. 6 Закону України “Про політичні партії в Україні” (пункт 12.1.Статуту), або в разі, коли перебування на певних посадах несумісне з перебуванням в партії.

14.7. Зупинення членства в Партії здійснюється за рішенням зборів тієї первинної партійної організації, в якій перебуває на обліку даний член Партії, на підставі особистої  письмової заяви про зупинення своєї діяльності в лавах партії.

 

 

15. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

 

15.1. Партія є власником коштів та майна, необхідних для здійснення її статутної діяльності.

15.2. Майно та кошти Партії формуються за рахунок:

-членських внесків;

-безповоротної фінансової допомоги або безоплатних надходжень, добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

-інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству.

15.3. Партія використовує майно та кошти для здійснення статутної діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству.

15.4. Партія, веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством.

15.5. Організації, після їх визнання Політрадою Партії та державної реєстрації в установленому законом порядку, набувають статусу юридичних осіб, мають право мати печатку, штампи, бланки, інші реквізити, які затверджуються керівним органом організації.

Організації мають право мати власні рахунки в установах банків, а також користуватися рахунком організації вищого рівня.

15.6. Партія в цілому та її регіональні й місцеві організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійно фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання інших юридичних осіб.

15.7. Партія не несе майнової відповідальності за зобов'язання її членів, а члени Партії не відповідають за зобов'язання Партії.

15.8. Партія щороку публікує свій бюджет для загального відома.

 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

 

16.1. Зміни та доповнення до Статуту та Програми Партії приймаються на з'їзді кваліфікованою більшістю (дві третини голосів) від числа присутніх.

16.2. З'їзд має повноваження приймати зміни та доповнення до Статуту та Програми Партії, якщо на ньому представлено більше половини членів Партії.

16.3. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту та Програми  Партія у тижневий строк повідомляє Міністерство юстиції України.

 

 

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

 

17.1. Припинення діяльності Партії здійснюється шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.2. Ліквідація (саморозпуск) або реорганізація Партії здійснюється за рішенням з'їзду Партії, якщо за таке рішення проголосували не менше двох третин зареєстрованих на з'їзді делегатів.

17.3. Кошти та майно Партії в разі її ліквідації не можуть бути розподілені між її членами. Вони мають бути використані на статутні чи благодійні цілі або передані іншій неприбутковій організації відповідного виду.

 

 Друк

 

ЦВК ВУ, 2004р.

© - ВСІ ПРАВА ЗАСТЕРЕЖЕНО.